Kilsvikens båtklubb 1989 – 2009

Kilsvikens båtklubb 1989 – 2009


Året är 1989 och Per-Birger Kalldin, sekreterare under åren 1969 – 1996, avslutar sin krönika över klubbens 20 första år;


 


”Klubben och dess medlemmar kan gå in i framtiden med en ekonomiskt stabil och materiellt hållbar bottenplatta som har åstadkommits genom de många medlemmarnas gemensamma insatser för båtlivet”


 


I samband med klubbens 20-årsdag 1989 utsågs två hedersmedlemmar, Per-Birger Kalldin och Rune Lindberg, vilka båda varit med sedan starten 1969 och under denna tid varit en stor tillgång för klubben.


 


Detta är och har alltid varit klubbens drivfjäder, att vi har ett antal medlemmar som brinner för klubben, båtlivet och självklart sin egen båt. Det ideella arbetet att inte ”vara tvungen” utan ”självklart ställa upp” när något behöver göras för att båtlivet är en del av livet i sig.


 


Perioden 1990 – 2009 präglades av att båtägarna successivt blev mer individuellt inriktade. Den gamla tiden då medlemmarna tog det naturligt att sätta på sig blåstället och med glädje rycka in på klubbens arbetsdagar och spontant hjälpa till vid hamnarna känns lite fjärran. Trots detta har klubben lyckats hålla avgifterna måttliga samtidigt med att bryggbeståndet i de båda hamnarna bytts ut till modernt utförande. Ett begränsat antal medlemmar har lagt ner ett stort jobb och därmed skapat en bra bas för klubbens fortsatta levnad. Vi kan konstatera att klubbens förhållande till Boo församling, när det gäller arrendet i Kilsviken, och Nacka kommun, när det gäller arrendet i Lännersta, har varit mycket gott under denna period. Vi har också så långt det varit möjligt tillgodosett de synpunkter som våra grannar haft på verksamheten för de två hamnarna. Dialog och samförstånd har varit ledstjärnor och jag tycker att vi har löst de problem som uppkommit på allra bästa sätt. ”It takes two to tango” som det heter och självklart har vi hamnat i situationer där en kompromiss till slut har varit det vinnande och bästa alternativet men samtidigt kan man inte vinna alla slag. Ibland är det också så att man väljer sina strider och låter udda vara jämt. Med detta som målsättning har vi goda förutsättningar för klubbens överlevnad och verksamhet för båda hamnarna.


 


1990 -- 1994


Klubben lämnar entreprenadstadiet för gott när vi går in 1990-talet och vi går in i en period där det är viktigast att underhålla och förbättra hamnområden och bryggor. Mycket av det klubben har vid denna tidpunkt är just 20 år gammalt och åldern tar ut sin rätt. Planering och projektering av nya bryggor både i Kilsviken och Lännersta pågår och 3 nya brygglängder i Kilsviken står färdiga till sommaren 1990. Området har också snyggats upp med bl.a. en ny nedgång till de nya bryggorna. I Lännersta har vattenanslutning med sommarvatten blivit klart och vi har ett avtal med kommunen. Elnätet har också förbättrats med ytterligare armaturer allt för att försvåra för ”tjuven” nattetid. En högtrycksspruta köps in detta år för att underlätta rengöring vid torrsättning, en högtrycksspruta som faktiskt finns kvar och fungerar ännu idag (2009)! Vi har två bryggor i Lännersta (A och B) och till A-bryggan sätter vi upp en grind av bästa kvalité, allt för att försvåra inbrott i våra båtar under sommarhalvåret. Detta år fick också Lännerstahamnen sin första brygga med betongpontoner.


 


Ett förslag till långtidskontrakt för hamnen i Lännersta börjar utarbetas 1990 tillsammans med kommunen. Vi försöker förhandla fram ett 15-årigt arrendekontrakt och dessa förhandlingar fortsätter fram till 1994.


 


Klubben är med i SMBF (Saltsjö Mälarens Båtförbund) och NFBK (Nacka Förenade Båtklubbar). Detta innebär att alla medlemmarna får tidningen ”Båtliv” och att vi har tillgång till NFBK’s klubbhamn på Härsö. Vi fortsätter att stödja Skärgårdsstiftelsen och Svenska SjöRäddningsSällskapet. Det är viktigt att föregå med gott exempel och vi uppmanar varje medlem att gå med i dessa sällskap. Om olyckan är framme känns det bra att veta att man har dragit sitt strå till stacken.


 


1991-1992 fortsätter underhållet och förbättringar som en del av den plan vi lagt upp och följer med avseende på bryggor, el, belysning och vatten. Det är detta år som vi färdigställde det mastskjul som vi ännu idag har kvar. Kranen försågs med belysning. Med denna kran blev det möjligt att masta av och masta på mindre segelbåtar när de befann sig i båtvagnarna. En helt ny bojbåt med nytt manuellt spel köps in och den gör ett gott jobb fram till vintern 2007 då vi förpassar den till de sälla jaktmarkerna.


 


Kommunens ”Båtråd” upphör detta år, men å andra sidan ligger långtidskontrakt klart för båtklubbarna i Nacka hos Kommunstyrelsen. Vi har en god kommunikation med kommun och grannar och vi har inte haft några problem att ta ställning till. Styrelsen jobbar vidare med arrendeavtalet med kommunen. Det är segslitna förhandlingar och när det gamla avtalet är på väg att gå ut i mitten av 1990-talet är vi oroliga för om vi ska våga göra de nyinvesteringar som krävs. Innan detta kan ske måste vi med säkerhet veta om avtalet kommer att förlängas. Så 1994 efter flera års centrala förhandlingar tecknar vi ett 15-årigt avtal med kommunen som vi anser fallit ut till vår fördel. Detta är startskottet för ytterligare investeringar i mark och nya bryggor, främst i Lännersta.


 


Vi har i mitten av 1990-talet ett par problem som kan nämnas här. Det ena var en olycka med en båt vars ägare ej var medlem i klubben. Problemet var att skadan orsakades av båtklubben och att klubben vid detta tillfälle inte hade tecknat en ansvarsförsäkring. Det var många turer fram och tillbaka hur denna skada skulle värderas och hur den skulle regleras där styrelse och revisorer till slut kom överens om betalningsplan och vi kunde lägga detta bakom oss. Det onda har alltid något gott med sig, som det heter. Från och med denna incident skaffade sig klubben en ansvarsförsäkring med Svenska Sjö, som vi fortfarande har kvar. Det andra problemet var att några av klubbens medlemmar råkat ut för så kallad ”böldpest” och en bok inhandlades, så att de båtägare som råkat ut för detta fick hjälp att rätta till dessa problem.


 


Under hela 1990-talet ligger medlemsantalet still mellan 80-90 medlemmar. Det finns ett antal medlemmar utan båt som av ideella skäl fortfarande vill stödja båtlivet och klubben. Det är ju möjligt att de i en framtid kommer att skaffa båt men de flesta är gamla medlemmar som lagt båten på hyllan för gott. Sedan har vi medlemmar med båt och det är antalet bryggplatser som avgör hur många medlemmar vi kan ta in i klubben.


 


 


1995


Detta år färdigställer vi den så kallade ”Servicebryggan” som står pall ännu idag (2009). Vatten dras ut till denna och B-bryggan. Detta var ytterligare en frukt av det 15-åriga arrendeavtalet. Vi fyllde ut ca 80 kvm markyta för vinterförvaring av båtar. Klubbhuset rustas upp och vi ser till att toaletten blir uppsnyggad och denna torrtoa töms nu av Sellbergs. Det är också detta år som vi för första gånger utser ett miljöombud, Per Lätt, som fortfarande innehar denna befattning (2009). Styrelsen utser för första gången även en elansvarig detta år och Tommy Rydberg innehar denna position fram till 2007 då han lämnar över till Rolf Rosenquist.


 


Allt detta arbete under 1994-95 med bryggor, hamnplan, klubbhus hade vi tre personer att tacka för; Bertil Steffansson, Hother Jensen och Arne Vesterlund. Tre kämpar som gjorde allt detta helt utan ersättning. Utan deras fantastiska arbete hade detta inte varit möjligt.


 


1996


På våren förlängdes arrendekontraktet för Kilsviken med 5 år. Ägare av marken och vattenområdet är Boo församling.


 


Härsö rustas upp rejält detta år med lekplats för barn, sopställ, toaletter och bastu. Ytterligare en anledning att lägga till där för ett helgstopp när vindarna är de rätta.


 


I Kilsviken snyggar vi upp och installerar nytt elskåp med jordfelsbrytare och bryggorna repareras och oljas in. Fortsatt arbete med bryggor, slip och markområden i Lännersta som gör att klubben börjar kännas helt etablerad.


 


Det är nu när vi står helt på stadig mark som en av åldermännen och upphovsmannen till Kilsvikens båtklubb går i ”pension”. Per-Birger Kalldin känner att det är dags att stiga åt sidan och ge en ny generation chansen att bygga vidare på denna stabila grund. Utan Per-Birgers målmedvetna entreprenörskap och uthållighet mot grannar och kommun hade klubben stupat redan de första åren men ”Bie” gav aldrig upp, han höll ut och segrade. Nu är han självklart hedersmedlem och kommer så ofta han kan ner till bryggan för att se att allt står rätt till.


 


1997


Vid årsmötet avgick klubbens sekreterare sedan starten 1969, Per-Birger Kalldin. Han hade alltså varit styrelseledamot och stark företrädare för Nackas båtliv under nästan 30 år. Ett svårslaget rekord! Till ny sekreterare valdes Rolf Rosenquist.


 


I övrigt präglades detta år av relativt många inbrott och stölder i båda hamnarna. Detta ledde till att styrelsen genomförde en medlemsenkät angående synen på vaktgång i klubbens hamnar. Resultatet av enkäten visade att frågan om vaktgång fick skjutas på framtiden. Intresset från medlemmarnas sida var för litet och med så få antal medlemmar gick det helt enkelt inte att genomföra en realistisk vaktlista.


 


1998


Bernt Gerebäck (tidigare kassör i 16 år) väljs till ordförande och ersattes som kassör av Rolf Karlstedt. Tidigare ordföranden Bo Törnqvist, som varit ordförande i 14 år, utsågs till hedersmedlem.


 


De tre bryggdelar som inköptes till Kilsviken förra året lades på plats på våren. I övrigt löper livet sin gilla gång i de två hamnarna med normal skötsel och underhåll. I Lännersta har ett förvaringsutrymme för miljöfarligt avfall iordningställts. Detta år fyllde vi även ut uppställningsplanen och breddade infartsgrinden.


 


1999


Den 16 april firade klubben sitt 30-årsjubileeum i en hyrd lokal i Östra Orminge. Programmet innehöll middag, många tal och dans till levande musik. I firandet deltog 35 personer (klubben hade detta år 90 medlemmar). Under middagen hölls det flera tal och Per-Birger Kalldin berättade om hur det hela började. Detta år börjar vi diskutera om att köpa in en mobiltelefon till hamnkaptenen men efter lite diskussion bordlades frågan. Det dröjde faktiskt ända fram till 2005 innan denna telefon till slut införskaffades till hamnkaptenen. Detta år 1999 ber även kommunen att vi ska lämna in namn på samtliga ledamöter i klubben som ska publiceras på ”internet”. För oss tog det ända fram till 2006 innan klubben gick ”live” på webben. Det kan man ju tycka vad man vill om men så här i efterhand känns det lite mossigt att detta inte kunde ske tidigare.


 


2000


På hösten kallade styrelsen till extra medlemsmöte föranlett av ett erbjudande om att få en 12-platsers betongbrygga mot att platserna skulle komma nya villaägare inom Lännersta Utblick till del. Omröstning på mötet gav ett klart besked till styrelsen att tacka nej till erbjudandet.


 


Under hösten gjordes också, tillsammans med kommunen, en genomgång av Lännerstahamnen. Resultatet blev en lista på förslag till nio förbättringsåtgärder. Vill man raljera lite (och det vill man ju) kan konstateras att det tog fram till 2008 innan åtta av punkterna i stort sett har åtgärdats. Det går lite långsamt i vår klubb. Vad gäller en av punkterna har vi gjort tvärtom faktiskt och det har med våra vinterpresenningar att göra. Enligt protokollet skulle vi successivt byta ut alla till gröna presenningar …. I dag har i stort sett alla genomskinliga presenningar … jag lovar att inte skvallra för kommunen …..


 


2001


På det första styrelsemötet konstaterades att kyrkan sagt upp arrendeavtalet i Kilsviken. P g a diverse missförstånd kom brevet aldrig fram till klubben men det hela löste sig efter diverse samtal med kyrkan under hösten. Avtalet som skrevs på löpte fram till våren 2006.


 


Vi fick brev från sjöpolisen som ville att vi skulle gå med i den s.k. båtsamverkan vilket klubben också gjorde. Riktigt hur detta samarbete skulle fungera vet jag faktiskt inte. Jag vet inte heller hur länge samarbetet varade men idag har vi inga formella aktiviteter med avseende på detta.


 


Vi har två traktorer på området och detta år köper vi ut den ena från en av våra medlemmar. Vi börjar diskutera en motor / vinsch / hydraulik till spelet på bojbåten. Detta är en historia som inte får sitt slut förrän 2008 då äntligen de två hamnkaptenerna i Kilsviken (Conny Hansson, Stefan Åkerblad) ser till att det hela blir avslutat. Som sagt, det är synd att säga att det går undan från beslut till handling i vår klubb, i alla fall med vissa saker. Vidare flyttar vi och förlänger mastskjulet och det står nu i vinkel mot klubbhuset.


 


Offert för en 28 meter lång betongponton tas fram och vi får ett pris på 125000 kronor. Bryggan kommer på plats under oktober och innebär att brygga A blir 11 meter längre med plats för ytterligare båtar.


 


Hother Jensen begär att omedelbart få lämna sin plats som vice hamnkapten efter en dispyt med en av våra medlemmar. Styrelsen beklagar detta eftersom Hother är en stor tillgång för klubben. Styrelsen skrev vidare ett brev till den medlem som hade varit vållande till denna dispyt och tilldelade en varning och påtalade att om man inte fullgör sina skyldigheter till KiBK eller bryter mot KiBK’s stadgar och beslut skall frågan om medlemmens uteslutning hänskjutas till ordinarie eller extra medlemsmöte för avgörande. I detta fall gick det inte så långt men vi ville visa att vi inte tolererar detta och att vi är en sann kamratförening.


 


Stölder och skadegörelse ägde vid fyra tillfällen rum under året. Vi rapporterade dessa händelser vidare till andra klubbar i området.


 


I slutet av året presenterade kommunen en plan med förslaget att placera en gångväg längs strandkanten genom klubbens område i Lännersta. Klubben och andra intressenter motsatte sig detta och föreslog en förläggning intill Djurgårdsvägen. Så beslutades också i kommunfullmäktige. Fortsatta diskussioner, projektering, omdisponering av resurser bland många andra anledningar gjorde att denna gångväg blev invigd först sommaren 2007. Mer om detta senare i denna text. Ting tar tid som det heter.


 


2002


I början av året hade Bertil Östers segelbåt påhälsning av tjuvar i Lännersta. Dessa togs faktiskt på bar gärning av Rolf Karlstedt. Rolf och Bertil Steffansson gick med de unga tjuvarna till Frälsningsarméns Gästhem (mittemot) där de bor. Bertil Öster (som är polis) hade också ett samtal med tjuvarnas föräldrar. När vi ändå talar om trollen så kan nämnas att Bertil Steffansson, som varit hamnkapten i Lännersta under 8 år och under denna tid svarat för ett starkt uppoffrande arbete, utsågs till hedersmedlem på årsmötet. Bertil har lagt mycket tid på klubben och varit en stor tillgång och det är med ett visst vemod som vi ser honom lämna styrelsearbetet. Eftersom både Bertil och Hother lämnar som hamnkaptener och inga naturliga ersättare finns går vi en oviss framtid till mötes. Än en gång räddar Bertil situationen och går med på att vara hamnkapten ytterligare ett år. Till vice hamnkapten utses Rickard Törnquist. En arbetsgrupp utses att börja titta igenom stadgarna samt hamninstruktionen. Det är inte ett helt lätt arbete för det behövs minst ett årsmötesbeslut samt ett extra medlemsmöte för att klubba igenom nya stadgar så det är inget man tar på en kafferast.


 


Vi började arbeta med ett nytt betongfundament till brygga A i Lännersta. Detta arbete visade sig vara mer komplicerat än vi anat och blir klart först våren 2003. Den andra traktorn köps in av klubben från en av våra medlemmar så nu är bägge traktorerna klubbens och de är försäkrade. Rampen i Lännersta inspekteras av dykare och har befunnits felfri. Vi antar att den kommer att stå pall 5-6 år till och lägger därför upp en långsiktig plan för underhåll som ska möta detta.


 


2003


Vi konstaterar att båtklubbens organisationsnummer inte var registrerat hos skattemyndigheten. Efter att ha skickat årsmötesprotokoll för åren 2000-2002 samt kopia på räkenskaper ordnade det hela till sig.


 


Det pågår hela tiden diskussioner om avgifter och styrelsen försöker hela tiden hålla dessa nere till ett minimum. Men vi behöver hela tiden byta ut än det ena än det andra och då framför allt våra bryggor. Dessa kostar pengar, stora pengar och även detta år diskuterar vi att ändra bryggavgiften att gälla bredd och inte längd. Låter logiskt, eller hur?! Det är ju bredden som avgör hur många båtar som kan ligga vid våra bryggor. Vi avgiftsbelägger även båtvagnar som står uppställda på planen över sommaren. Vi jobbar vidare med att underhålla rampen, den kräver mer omvårdnad än vad man tror. Vidare reparerar vi verandan till klubbhuset, det är en viktig plats för där sitter vi och ljuger om vad vi varit med om föregående sommar. En ”avfallshanteringsplan” görs upp av Per Lätt, detta är ett måste enligt Sjöfartsverket. Fortsatta diskussioner om att starta en ”hemsida” men det finns inte tillräckligt stort intresse och det gäller att hitta en ”webbmaster” så frågan bordlades detta år också. Styrelsen diskuterar hur vi ska hantera den så kallade arbetsplikten. Faktum är ju att om man vill bli medlem i en ideell och allmännyttig båtklubb så skall man ställa upp! Det verkar inte vara så att alla förstår detta, man vill så att säga både ”ha och äta kakan”. Uppställningsplanen måste underhållas och så även detta år, grus och singel köps in och planen ser ut som ny. Vi lägger i samband med detta ner dräneringsrör och tomrör för el-dragning. Så snart strandpromenaden blir klar ska vi sätta upp en elstolpe utmed Djurgårdsvägen.


 


2004


Styrelsen jobbar vidare med de nya stadgarna. Ett första beslut ska tas på årsmötet i mars. En av ändringarna är att det införs att medlemskap kan överföras till ett av medlemmens barn. När det gäller upplösning av klubben så skall klubbens tillgångar tillfalla ”sammanslutning för båtsportens främjande”. En allmän fråga, och som så mycket annat ett tyckande som växt fram, är att klubbens avgifter är för höga. I detta läge gäller det bara att ”döda myten med fakta”. Styrelsen gör en förfrågan till Saltsjöbadens BK och Ropstens BK för att få en känsla av hur det egentligen förhåller sig. Det visar sig att våra avgifter är rimliga med tanke på de omständigheter som gäller för oss och våra hamnar.


 


En försommarfest anordnas i slutet av maj med ca 50 deltagare och den blev lyckad. Dans, musik och fem-kamp och ett himla håll-i-gång.


 


I Kilsviken hade vi problem med inbrott i både båtar och av båtklubbens inventarier, bl.a. en snurra till bojbåten. Detsamma gäller Lännerstahamnen där vi blir av med en 50 meter lång kopparkabel. Vi köper in en ny snurra till bojbåten och uppgradering till nya betongbryggor diskuteras. Vi har fått in en offert på 185000 kronor. Vi diskuterar om det är möjligt att använda de gamla bryggorna i Lännersta att användas i Kilsviken men Kilsvikens hamnkapten John Wall säger att de är för breda och kommer inte att passa där. Styrelsen beslutar att snygga till anslutningen mellan mark och servicebryggan till våren 2005. I övrigt pågår det hela tiden arbeten i anslutning mellan mark och bryggor. Det rör sig överallt och inget varar för alltid, det kan vi gå i god för. I samband med att kommunalt vatten och avlopp dras in i området kommer vägavgiften att höjas. Det kan även bli aktuellt med anslutningsavgift för vatten och avlopp. Det är väl i samband med detta som tanken att bygga ett ”riktigt klubbhus” kommer till liv. Där kan vi ha våra klubbmöten och där har vi vatten, kök, toalett och pentry. Det finns inte nerskrivet någonstans men känslan finns där hela tiden att något är på gång.


 


2005


Året börjar med att vi har problem med att få in avgifter från en hel del medlemmar. Med tanke på den stora investeringen i en ny betongbrygga för brygga B är varje krona viktig. Medlemsantalet ökar stadigt och vi är nu 97 medlemmar. Vi har dessutom ca 40 hyrplatser i Kilsviken och Lännersta och detta stora antal börjar bli en börda för oss gentemot skattemyndigheten som i värsta fall kan se oss som en kommersiell marina och inte en ideell och allmännyttig båtklubb, men mer om detta senare. Det är också 2005 som vi på allvar börjar bli en båtklubb i den nya IT-tiden. Vi skaffar en mobiltelefon till hamnkaptenen och dessutom programvaran ”Föreningsadministratören” kallad FA för att hålla reda på vår ekonomi och våra medlemmar. Det är ett riktigt lyft och detta säger inte bara kassören utan också revisorerna som på ett mycket enklare sätt kan få en överblick över klubbens finanser.


 


I Kilsviken har två nya bryggmoduler lagts på plats. Det innebär att planen att ersätta samtliga gamla bryggmoduler nu är genomförd. Dessvärre har Kilsviken haft problem med inbrott i några båtar även detta år. Starka lampor med rörelsedetektor måste sättas upp om vi ska ha en chans att få bukt med detta problem.


 


I Lännersta har de gamla bryggmodulerna från brygga A sålts och inbringat hela 22000 kronor. Merparten av dessa pengar har använts till att förse brygga B med en grind av metall. En stor gångramp eller snarare träaltan har lagts på plats mellan servicebryggan och mastskjulet. Även Lännersta fick besök av tjuvar denna sommar och nio båtar fick påhälsning. Det är tråkigt men mycket lite vi kan göra åt saken så länge vi inte går vakt själva. Under sommaren fick klubben besked av kommunen att uppläggningsytan måste minskas så att arbetet med den projekterade gångvägen kunde påbörjas. Strax innan torrsättningen fick vi beskedet att arbetet är senarelagt varför hela hamnområdet kunde utnyttjas ytterligare en säsong.


 


De nya och förenklade stadgarna som följer SMBF’s rekommendationer klubbas igenom på årsmötet. Det visar sig tre år senare att detta inte är helt korrekt men detta upptäcker vi som sagt inte förrän då och efter samråd med SMBF men mer om detta senare. Vi diskuterar att ta fram befattningsbeskrivningar för samtliga styrelseposter och arbetet med detta påbörjas detta år. En ”Masterpärm” tas fram som ska innehålla stadgar och instruktioner samt styrelseprotokoll. Denna pärm ska alltid hållas uppdaterad och finnas i klubbhuset.


 


Efter att ha varit utan besiktningsman ett år har Niclas Ericzon visat intresse för denna post och kommer att föreslås av valberedningen till nästa årsmöte.


 


2006


Vid årsmötet blev det en i det närmaste total förändring av klubbens styrelse. Bernt Gerebäck avgick efter 8 år som ordförande och ersattes av Sigurd Andersson. Bernt Gerebäck hade också ingått i Nacka Förenade Båtklubbars styrelse åren 1994 – 2002, och som ordförande 1996 – 1997. Samtidigt valdes Mats Edestig till sekreterare och Rolf Rosenquist, tidigare sekreterare, blev vice ordförande. Kassören Rolf Karlstedt ersattes av Bo Willars och till ny klubbmästare valdes Bertil Öster. Medlemsantalet uppgick till 100, varav 3 är hedersmedlemmar.


 


Klubben är som tidigare ansluten till SBU, SMBF och NFBK. Medlemskapet i SBU innebär att klubbens medlemmar kan försäkra sina båtar i Svenska Sjö till en förmånlig premie samt att medlemmarna erhåller tidningen Båtliv. Medlemskapet i NFBK ger klubbmedlemmarna tillträde till Nackaklubbarnas hamn i norra viken på Härsö. Här finns bl.a. sopmaja och bastu. Kilsvikens BK är naturligtvis vänmedlem i Skärgårdsstiftelsen där vi sponsrar en sopmaja i Stockholms skärgård och medlem i SSRS (Svenska SjöRäddningsSällskapet). Vi uppmuntrar klubbens medlemmar att gå med i Skärgårdsstiftelsen och SSRS. Vi utnyttjar alla skärgården och man vet aldrig när man behöver hjälp och är man medlem i SSRS så får man ”gratis” hjälp till närmaste varv, även om inte liv står på spel.


 


Detta år köpte klubben in en förrådscontainer som placerats bakom verkstadsdelen. Klubben var i stort behov av ytterligare förvaring, för snurror drivmedel, gräsklippare, verktyg mm. Klubben drabbades tyvärr av stölder även detta år, en gräsklippare, bord, verktyg etc. Även skador på lånade maskiner t. ex högtryckstvätt har skett, vi har reparerat utrustning ett flertal gånger. Det känns lite trist att medlemmarna inte är mer rädda om vår egen utrustning utan tar för givet att det som inte är mitt bara ska lagas.


 


I Lännersta lade vi ut en ny bryggmodul och detta innebar att planen att ersätta samtliga gamla bryggmoduler nu är genomförd. Ett elektriskt spel har anskaffats för att förbättra det tyngsta momentet vid byte och besiktning av bojstenar. Denna kom faktiskt inte på plats förrän till sommaren 2008 men i vår klubb så ”tar ting tid”. Vidare drog vi ut två tappställen på brygga A och det var ett verkligt lyft för nu slipper vi lägga till vid servicebryggan när vi ska fylla på färskvatten inför helgens utflykter. Den gamla bryggmodulen från brygga B såldes och inbringade 4 000 kronor till klubben.


 


Rolf Rosenquist informerade styrelsen om att befintlig elutrustning är undermålig och inte uppfyller fastställda krav. Detta måste snarast avhjälpas och Rolf tar på sig att dra detta vidare och ser till att erforderlig utrustning köps in och installeras. I samband med detta ligger planen fast att installera jordfelsbrytare på brygga A och B i Lännersta vilket innebär 8 anslutningar. Upprustning av rampen är ett måste och målet var att göra detta under vintern 2006/2007 när vi kan lägga plåtarna på isen. På grund av problem med inköp och diskussioner om hur det rent tekniskt skulle göras drog projekteringen ut på tiden och arbetet påbörjades först vintern 2007/2008. Mer om detta senare i texten.


 


I Kilsviken klubbade Sjöfartsverket igenom 5 knop som högsta fart och klubben bidrog med pengar till ny skylt (1/3) c:a 2.000 kr, som sattes upp på ett av brospannen. Rördragningen för avloppsvatten genom Kilsviken från Gustavsberg till Käppala på Lidingö fick som tur var en ny sträckning, vi är alltså inte längre berörda. Detta kunde ha slutat med förskräckelse och att vi inte längre hade tillräckligt med plats för alla våra båtar. Vi drev frågan hårt mot berörda kommuner tillsammans med de andra båtklubbarna i Kilsviken och vi vann.


 


Gångvägen som drabbar oss utmed Djurgårdsvägen i Lännersta påbörjades ej som planerat utan nu lutar det åt att detta projekt ska vara klart till våren 2007. Detta kommer faktiskt inte att bli något stort problem för oss när det hela är klart utan bara ta en del plats under själva schaktningsarbetet, mer om detta senare. Utöver ovan nämnda har hamnarna i Kilsviken och Lännersta som vanligt varit föremål för normal skötsel och underhåll.


 


Under 2006 har vår webbmaster Bo Willars försett klubben med egen hemsida www.kibk.org samt e-postadress postmaster@kibk.org Styrelsen uppmanar i och med detta de medlemmar som har e-postadress att informera oss om denna för registrering i klubbens medlemsmatrikel. Detta för att i framtiden underlätta kommunikationen mellan klubb och medlemmar. Tänk att det skulle ta så lång tid att få detta på plats men som alltid måste det finnas någon som tar på sig detta och brinner för att hemsidan alltid ska vara uppdaterad. I detta fallet är det klubbens kassör Bo Willars som har tagit på sig denna uppgift och gör det med den äran.


 


2007


Medlemsantalet uppgår till 129 varav 4 hedersmedlemmar. Bernt Gerebäck blev på årsmötet hedersmedlem efter att ha varit kassör i 16 år och ordförande i 8 år.


 


Man kan ju fråga sig vad som hände eftersom vi bara ett år tidigare var 100 medlemmar. För att förstå detta fullt ut måste man sätta sig in i det som händer på västkusten och den ”jakt” som skattemyndigheten driver mot klubbar som säger sig vara allmännyttiga och ideella. Det får alltså inte finnas någon tvekan till att klubben inte driver näringsverksamhet och därmed kan klassas som en kommersiell marina. Eftersom vi hade alltför många personer som hyrde bryggplats utanför medlemskap var vi rädda för att detta kunde tolkas på ett felaktigt sätt och att klubben skulle klassas som en marina. Sagt och gjort erbjöd vi de personer som hyrde bryggplats att bli medlemmar i klubben mot att de betalade inträdesavgift och medlemsavgift. Detta är anledningen till att vi nu är 129 medlemmar. För att säkerställa att vi har plats för våra medlemmar bytte vi ut pontonen på brygga B och detta gav ytterligare 9 båtplatser.


 


Även detta år har skador uppstått på klubbens maskiner och utrustning när medlemmar lånat dessa. T.ex. högtryckstvätten som vi dessvärre har varit tvungna att reparera även i år. Övrig trasig utrustning är också reparerad. En bättre begagnad gräsklippare anskaffades under våren.


 


Efter styrelsebeslut tog Rolf Rosenquist på sig att utrusta brygga A och B i Lännersta med professionella eluttag. I samband med detta såg vi till att alla jordfelsbrytare fungerade och att vi inte hade några felaktigheter på elnätet. Rolf har lagt ner åtskilliga timmar på att få allt på plats och utan hans insats och kunskap hade detta inte varit möjligt. Även i Kilsviken har bryggan fått eluttag.


 


På våren fick vi en förfrågan om att koppla in kommunalt vatten och avlopp till en avgift av minst 132.000 kronor. Styrelsen beslutade att inte koppla in oss tills vidare. Vi har sommarvatten och kommer att fortsätta med detta tills vi tar beslut om att bygga ett nytt klubbhus. Detta beslut kan tidigast tas på årsmötet 2009 eftersom vi har en del andra tunga investeringar att finansiera.


 


Luftledningen till klubbhuset kommer att tas bort i samband med bygget av strandpromenaden och vi måste lägga ner rör för elen. Rören fick vi av kommunen men arbetet utförde vi själva precis efter sjösättningen i maj.


 


Klubbmästare Bertil Öster anordnade en mycket trevlig försommarfest vid sjökanten i Lännersta i början på juni. C:a 50 personer, vuxna och barn deltog i det vackra vädret. Det blev dans med barnen och lite senare dans för de vuxna. Några av medlemmarna sov över i sina båtar och det blev frukost på akterdäck morgonen därpå. Det är väl detta som kallas ”bryggsegling” kan jag tro.


 


Gångvägen längs Djurgårdsvägen blev klar i juni. Under projekteringen drabbades vi av en del störningar, bl.a. grävdes vattenledningen av. Detta kunde åtgärdas med hjälp av kommunen samt klubbmedlemmar. Det har visat sig att markytan är i stort sett den samma efter att gångvägen blev klar.


 


Ibland måste hamnkaptenen ta i med hårdhandskarna. Medlemmarna måste bli bättre på att sträcka upp tamparna i hårt väder. Detta blir tydligt en dag då vi har hård vind från SV. Hamnkapten Kalle Nilsson och klubbmästare Bertil Öster fick vid ett tillfälle borda ett tiotal båtar för att sträcka upp deras förtöjningstampar då de låg och slog mot grannbåten i blåsten. Jag kan bara konstatera att ett av det viktigaste och tyngsta uppdragen i en båtklubb är just att vara hamnkapten. Det ligger kanske lite i sakens natur eftersom det handlar om just en båtklubb men att hitta rätt person är inte alltid så lätt. Uppgiften kräver hårda nypor och att man är bestämd och tydlig med vad som gäller. Oftast är en hamnkapten både hatad och älskad på en och samma gång. Man är glad att det råder ordning och reda, men blir självklart sur när man själv får en tillsägelse för att man inte sköter sig eller inte har gjort något som man borde göra eller tvärtom. Att vara hamnkapten tar tid och kräver engagemang och ett genuint intresse för båtlivet. Jag måste säga att vi över lag har haft mycket bra utdelning på de elva hamnkaptener och sju vice hamnkaptener som passerat revy över de första 40 åren. Samtliga namn hittar du i bilagan till denna skrift.


 


Sigge Andersson träffade tillsammans med kommunen familjen Roswall för att diskutera och informera om att kommunen beslutat att Kilsvikens BK kommer att få utöka sitt arrende med ytterligare 1000 kvm land och 1000 kvm vatten. Tilläggsavgiften för det nya arrendet kommer att bli c:a 1.000 kr per år. Vi får röja området men måste spara träd som har en diameter på minst ca 15 cm. Det nya arrendet röjdes under november av ett flertal medlemmar.


 


Bojbåten i Lännersta drogs upp sent på hösten, och blev upphuggen med omedelbar verkan. Tunnor har sparats för framtida bojstensgjutningar mm. En ny bojbåt som beställdes av Båtbryggan AB levererades i slutet av januari 2008. Bojbåten i Kilsviken klarar sig några år till, behöver dock 2st. nya flytkroppar.


 


2008


Detta år lämnar två medlemmar oss efter många års medlemskap; Bernt Gerebäck och John Wall. I och med att Bernt lämnar klubben har vi tre hedersmedlemmar. Bernt sålde sin båt och John flyttade tillbaks till Norrland. Detta bevisar bara att allt har sin tid och att inget varar för evigt. Vi som är kvar i klubben vill ändå tacka både Bernt och ”Jonne” för det arbete som de lade ner under sina år i klubben och styrelsen. Bernt satt med i styrelsen i 24 år och Jonne satt med i 15 år.


 


Tidig vår tog Conny Hansson, hamnkapten in Kilsviken, bojflotten till en hall på jobbet för översyn och utbyte av punkterade flyttunnor. Conny Hansson undersökte också möjligheten att koppla in kommunalt sommarvatten till bryggorna i Kilsviken men det visade sig inte vara möjligt. Ett annat förslag var att dra en slang från båtklubben över viken men inte heller detta förslag gick att genomföra av flera olika skäl. Vattenproblemet i Kilsviken har nu lösts genom att våra medlemmar har rätt att lägga till vid Eriksviks BK’s servicebrygga och ta vatten från deras tappställe. Conny undersökte också möjligheten  att montera Y-bommar på bryggorna i Kilsviken men det visade sig inte praktiskt genomförbart eftersom tyngden av dessa inte skulle vara jämt fördelad. Bryggorna skulle så att säga få slagsida. Bryggorna oljades in som vanligt även detta år.


 


Bojbåten i Lännersta färdigställdes under april och det var Conny Hansson / Stefan Friberg som såg till att arbetet blev avklarat. Nu har vi en eldriven vinsch som drivs av två batterier. Detta var ett verkligt lyft och nu kommer vi att klara oss utan sönderslitna ryggar och blåsor i händerna efter allt vevande.


 


Med anledning av otydligheter huruvida vi är en allmännyttig ideell förening med avseende på delägarskap i båtar förtöjda vid klubbens bryggor, samt vad som gäller när medlem hyr ut sin båt, fick sekreteraren Mats Edestig i uppdrag av styrelsen att ge ett förslag på nya stadgar som är i linje med SBU’s rekommendation. De ändringar som har förts in är att ”Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål” det vill säga att vi kan inte begränsa oss till att det bara gäller personer i ”närområdet”. Vidare säger vi att redan befintlig medlem med båt ”bör tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt” och att nya blivande medlemmar ”måste uppvisa förarintyg för fritidsbåt eller motsvarande innan medlemskap kan beviljas”. När det gäller andelsägande i en båt måste alla delägare vara medlemmar i klubben och det är inte tillåtet att från klubbens bryggor hyra ut båten kommersiellt.


 


Arbetet med den nya rampen i Lännersta påbörjades under oktober och arbetet drog ut på tiden av många anledningar. För det första blev arbetet mer krävande än väntat och varje delmoment tog längre tid än kalkylerat. För det andra räckte inte de rälsar vi hade köpt in och vi var tvungna att skaffa fler. För det tredje blev det vinter och kallt och vi tog beslut om att färdigställa det hela när vädret blev bättre framåt våren.


 


 


2009


När vi går in i 2009 så har Kilsviken 44 medlemmar med bryggplats av totalt 49 platser. Tre av dessa ligger långt in i viken och kan bara användas för mindre båtar utan motor. I Lännersta har vi 57 medlemmar med bryggplats av totalt 63 platser. Dessa 7 lediga platser kommer att fyllas på av medlemmar som skaffar båt till denna säsong. Rolf Karlstedt föreslog att styrelsen lägger ett förslag till kölista för medlemmar som i dagsläget inte har båt eller bryggplats. Förslaget innebär att det bara är medlemmar i klubben som kan stå på kölistan för bryggplats. Turordningen grundar sig på när medlemmen gick med i klubben, ju fler år i klubben ju högre upp på kölistan.


 


Våren närmar sig i språng och den nya rampen är en syn för gudar. Jag lovar att vi har den bästa rampen i hela Nacka och den kommer att hålla länge med tanke på den kvalité vi har på räls och stålplattor. Vi kan tacka våra hamnkaptener Kalle och Conny samt Stefan Friberg och Stefan Åkerblad för detta gedigna arbete. Hur många mantimmar och maskintimmar de lagt ner har varken de eller jag en aning om men med tanke på resultatet var det åtskilliga.


 


Till slut blev det nytt golv i klubbhuset. Mats Edestig tog sig samman och tillsammans med sakkunnig hjälp lades golvet på ett par timmar. Inte nog med det, Anneli Nilsson och Anneli Nygård målade om hela rummet och satte upp nya gardiner.  Det blev ett riktig lyft och med några bokhyllor ser rummet ut som nytt.


 


Sjösättningen gick utan problem och båtsäsongen flyter på utan större missöden. Vi har varit förskonade från båtstölder och inbrott.


 


Frågan om vi ska köpa in en sugtömningstation och föregå med gott exempel i denna minst sagt infekterade debatt om latrintömning i skärgården kommer säkert upp igen. Även frågan om vi ska koppla in kommunalt vatten och avlopp för att bara inte tala om att bygga ett nytt klubbhus. När det gäller klubbhus, vatten och avlopp kommer styrelsen att lägga fram ett förslag på ett extra medlemsmöte under senhösten.


 


Medlemsantalet ökar för varje år och 2009 är inget undantag. Trots att klubben har en lång kölista för att få en bryggplats så är vi attraktiva med låg inträdesavgift och moderata bryggavgifter och idag är vi 142 medlemmar. Klubbmästaren Peter Bergendahl har dessutom bjudit in till 40-årsfest den 17 oktober och det ska bli mycket intressant att se hur stor uppslutningen blir. Som sagt, klubben blir 40 år och det ska firas med dans och förtäring på ”Skafferiet” i Finntorp. Jag hoppas och tror att medlemmarna sluter upp och att vi får en hejdundrande fest.


 


Jag vill att slutet på dessa 40 år ska vara början på något nytt. En dröm om ett klubbhus, en dröm om en vågbrytare utanför våra bryggor, en dröm om att en dag hela viken vid Djurgårdsvägen 12 blir en hamn utöver det vanliga. Inte en kommersiell marina utan en ideell och allmännyttig båtklubb som har sin tillgång i sina medlemmar, som ställer upp när så är påkallat!!!


 


Mats Edestig, Saltsjö-Boo i september 2009.


Skrivet inför 40-årsjubiléet 2009.