Avgifter

Avgifter
REGLER FÖR INBETALNING/ÅTERBETALNING AV MEDLEMMARNAS AVGIFTER


Aktuella avgifter framgår av bilagor i länkar till höger resp årsmötesprotokoll.1          Medlems- och Bryggplatsavgift


Skall enligt klubbens styrelsebeslut vara betalade senast den 30 april.

Klubben skickar från och med år 2020 faktura för alla avgifter. Inbetalningen skall göras på klubbens bankgiro 5858-0648 med OCR-numret på fakturan som referens.

 

Medlems- och bryggplatsavgift skall betalas senast 30 april och vinterplats senast 30 september. Detta gäller oavsett datum för sjö- och torrsättning. Påminnelseavgiften för icke betalad avgift är 250 kronor.


För den som inte betalat sin avgift i tid kommer kassören att göra en skriftlig påminnelse, i första hand med e-post. För denna debiteras en expeditionsavgift om 250 kronor.


I det fall inte aktuell avgift kommit klubben till del senast 31 maj görs en ny påminnelse för vilken expeditionsavgiften är ytterligare 250 kronor, dvs totalt 500 kronor för de båda påminnelserna.


Om inte medlemmen erlagt avgiften 14 dagar efter att påminnelse nummer två erhållits går ärendet vidare till styrelsen. Styrelsen har här att ta ställning till om det finns skäl för dispens, inkassoförfarande eller om uteslutning skall övervägas.2          Avgift för uppläggningsplats


Denna avgift skall senast vara klubben tillhanda senast den 30 september.

Klubben skickar från och med år 2020 faktura för alla avgifter. Inbetalningen skall göras på klubbens bankgiro 5858-0648 med OCR-numret på fakturan som referens.


För den som inte betalat sin avgift i tid kommer kassören att göra en skriftlig påminnelse enligt ovan. För denna debiteras en expeditionsavgift om 250 kronor.


I det fall inte aktuell avgift kommit klubben till del senast 31 oktober görs en ny påminnelse för vilken expeditionsavgiften är ytterligare 250 kronor, dvs totalt 500 kronor för de båda påminnelserna.


Om inte medlemmen erlagt avgiften 14 dagar efter att påminnelse nummer två erhållits går ärendet vidare till styrelsen. Styrelsen har här att ta ställning till åtgärd enligt ovan.3          Återbetalning av avgift


I det fall medlem inte avser att använda bokad och betald brygg- eller uppläggningsplats skall medlemmen snarast meddela detta till hamnkaptenen. I det fall hamnkaptenen kan ta in annan nyttjare av platsen kommer aktuell avgift att återbetalas, dock med avdrag av eventuella kostnader med anledning av detta.