Båtplatskö och medlemskap

Kilsvikens båtklubb hanterar ansökningar för fasta båtplatser och medlemskap via en båtplatskö.


Klubben har för närvarande en kötid på flera år för tillgång till en fast båtplats.

                                             Båtplatskö och medlemskap

Fördelningen av platser sker i den turordning som ansökan kommer in. I möjligaste mån tilldelas båtplats efter könummer men tillgång på rätt platsstorlek är också styrande. Uppgifter om båten är således viktiga. Båtplatssökande som ännu inte skaffat någon båt bör så nära som möjligt ange båttyp, mått och vikt för den båt som ansökan avser. Observera de storleksbegränsningar som finns beskrivna under fliken "Avgifter".

 

För att få disponera en erbjuden fast båtplats krävs att sökanden då ansöker om medlemskap i båtklubben. Inträdesavgiften är f.n. 6000 kr och medlemsavgiften 500 kr per år. Inträdesavgiften återbetalas inte vid eventuellt utträde ur klubben. Övriga avgifter framgår under fliken "Avgifter". Medlemskap kan endast överlåtas i enlighet med ärvdabalken enligt de regler som anges i klubbens stadgar.


Enligt arrendeavtal med Nacka kommun så skall klubben upplåta båtplatser med företräde för personer som är bosatta eller har fritidsbostad i båtklubbens närområde. Därnäst skall båtplatser tilldelas bosatta inom Nacka kommun.

 

För medlemskap krävs tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Blivande medlemmar måste uppvisa förarintyg för fritidsbåt eller motsvarande innan medlemskap kan beviljas. Medlemmarnas båtar måste vara fullförsäkrade och de får inte vara bottenmålade med biocidfärg ("giftfärg").

Medlem som antagits genom båtplatsansökan förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. På hemsidan finns stadgar och hamninstruktion att läsa under fliken ”Om” samt båtklubbens miljöpolicy och miljöplan under fliken ”Miljö”.

 

Klubben är en ideell förening och helt beroende av medlemmarnas insatser. Medlemmarna förväntas delta på fastställda arbetsdagar och därutöver bistå med skötsel, underhåll och övriga ideella tjänster som exempelvis styrelsearbete.

 

För köplats i båtplatskön utgår en årlig avgift på 250 kr. Faktura för avgiften skickas till den e-postadress som finns registrerad på båtplatsansökan. Korrekt och uppdaterad e-postadress är således viktig. Inga ytterligare påminnelser skickas ut.

Köande båtägare tas automatiskt bort ur kön om betalning inte inkommit senast på förfallodagen.

 

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till klubbens e-postlåda info@kibk.org vid behov av mera information.

 

Intresseanmälan om båtplats i båtklubben sker genom att registrera en anmälan i kölistan för båtplats och medlemskap i båtklubbens kö i Svenska Båtunionens Administrativa System (BAS). Klicka här för att komma till båtplatskön i BAS.