Miljö

Kilsvikens Båtklubb och dess medlemmar har ett ansvar att minska miljöpåverkan genom att vidta miljöförbättrande åtgärder och följa vår miljöpolicy och miljöplaner som finns publicerade som dokument på denna sida.

Kilsvikens Båtklubb och dess medlemmar ska:

  • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande.
  • Följa de miljöregler och avfallsplan som klubben tagit fram samt den gällande
    miljölagstiftningen.
  • Vid underhållsarbeten och nyttjande av den egna båten välja miljövänliga alternativ efter bästa förmåga samt produkter som godkänts av myndigheter.
  • Följa klubbens och kommunens regler vid omhändertagande av avfall.
  • Informera medlemmarna om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att KiBK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
  • Verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad.
  • Verka för en minskning av användandet av giftfärger vid bottenmålning av båtarna så alla våra båtar ska vara bicidfria fram till 2029.


Båtklubben har under vinterhalvåret 2020 inventerat förekomsten av giftiga bottenfärgen på merparten av klubbens båtar som en del i klubbens miljöarbete. Inventeringen genomfördes i form av ett pilotprojekt i samarbete med Svenska Båtunionen (SBU) och Nacka kommun. Kommunen tillhandahöll en speciell röntgenutrustning, s.k. XRF (X-ray flourescence) för mätning av förekomsten av metaller som används i biocid-bottenfärger (antifouling). Det primära syftet med mätningen var att hitta båtar bottenmålade med färg innehållande Tributyltenn (TBT) som är förbjuden sedan 1989. Några båtar, som nu är sanerade, visade sig ha bottenfärg innehållande TBT.

LÄNKAR

KiBKs Miljöpolicy
KibKs Miljöplan

Styrelsen tar gärna emot kommentarer.

Kontakta Lars Åke Furunäs (miljösamordnare) eller Lars-Olof Persson (ordförande). Epost-adresserna finns i slutet av dokumentet.


Båtmiljö.se

Båtmiljö.se drivs av Svenska Båtunionen är en hemsida utformad för att du som båtägare ska få kunskap, tips och alternativa lösningar för att värna om naturen och vårt marina båtliv.


Svenska Båtunionens Miljötips

Antaget av styrelsen för Svenska Båtunionen, den 17 november 2018.


SMBFs Skärgårds- och Miljökommitté

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) vill ge stöd och hjälp åt båtklubbar i arbetet för en bättre miljö.--oo--


Transportstyrelsen

Båtliv och miljö för fritidsbåtar


Skrovmålet - ett samverkansprojekt för en giftfri miljö


Kemikalieinspektionen

Båtbottenfärger – om du måste måla.


Ordlista - KEMI

Ordlistan innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor.--oo--